ปฏิทินกิจกรรม
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
hhh

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการปรับเปลี่ยนระบบของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด (19 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการปรับเปลี่ยนระบบของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ (14 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์ป่าสักเจริญธรรม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา
สตท. ๙ เข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษทางไกล (Distant English) ผ่านระบบ Video Conference (14 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมการอบรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร ภาษาอังกฤษทางไกล (Distant English) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล (6 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๗ (2 พ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๗ โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เป็นประธานในที่ประชุม
สตท. ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ (25 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติงาน (23 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (22 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ลงพื้นที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) พร้อมทั้งติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (21 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ลงพื้นที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) ให้แก่สหกรณ์การเกษตรสุไหงโก-ลก จำกัด จังหวัด นราธิวาส
สตท.๙ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ (18 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ในวาระเกี่ยวกับเรื่องระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ (8 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ซึ่งมีวาระในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (8 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดย นางสาวอารีย์วรรณ ภมรพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฬ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
สตท. ๙ ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (1 เม.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดยนางเบจภรณ์ ทองแดง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
สตท. ๙ จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง (30 มี.ค. 2557)
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรม โครงการพัฒนาความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการ ขั้นสูง ณ โรงแรมกรีนเวิล์ดพาเลซ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (24 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “ศึกษาดูงาน เพิ่มประสบการณ์ พัฒนาสหกรณ์” (24 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดศึกษาดูงาน เพิ่มประสบการณ์ พัฒนาสหกรณ์ โดยนำคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา รวมจำนวน ๑๒๖ คน ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
สตท. ๙ เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ ๖๒ ปี มุ่งพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สร้างสหกรณ์มั่นคงชุมชนเข้มแข็ง ด้วยบัญชี (17 มี.ค. 2557)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๒ ปีแห่งการสถาปนา จัดประชุมสัมมนา "บัญชี มีคุณภาพ สหกรณ์มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง” ชูแนวคิด "Road to Quality” ยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของธุรกิจสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกร เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยการทำบัญชี รู้รับ รู้จ่าย มีเงินออม เพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ อย่างยั่งยืน พร้อมจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดีเด่นด้านต่างๆ
สตท.๙ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ (17 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำทีมโดยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้บุคลากรได้มีการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
สตท. ๙ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ปี ๒๕๕๖ ระดับประเทศ (10 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นางสาวศิริวรรณ ตระกูลศีลธรรม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประธานคณะกรรมฯ พร้อมด้วย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ประเมินผลงาน เพื่อประกอบการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ปี ๒๕๕๖
สตท.๙ ร่วมกับไอที สตส.ยะลา ลงพื้นที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) พร้อมทั้งติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ (7 มี.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทย (Coop_Hub) พร้อมทั้งติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ครบวงจร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี

 
Cad conferance