ตามคำรับรองฯ ปี ๒๕๕๘
รายงานประจำปี ๒๕๕๘
    จังหวัดสงขลา
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ (25 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ จัดขึ้น ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมซักซ้อมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ผ่านระบบ Video Conference (15 ม.ค. 2559)
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมซักซ้อมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี ๒๕๕๙ (14 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ซึ่งประกอบด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี ๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านระบบ Video Conference (12 ม.ค. 2559)
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ (11 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (Manual) (8 ม.ค. 2559)
เมื่อระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (Manual) ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ (30 ธ.ค. 2558)
...เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ทำบุญเลี้ยงพระ และจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ...
สตท.๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (28 ธ.ค. 2558)
...เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง...
สตท. ๙ ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๙ (28 ธ.ค. 2558)
...เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ประชุมพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง...
สตท. ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) หลักสูตร “๓ ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) และศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ (25 ธ.ค. 2558)
...เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) หลักสูตร "๓ ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) และศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้มีการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา...
สตท.๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร แก่กลุ่มจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (Manual) และกลุ่มจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ และใช้ IT เดินงานเป็นปัจจุบัน (18 ธ.ค. 2558)
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดสงขลา (11 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมงานการเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน “Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส” ณ บริเวณหน้าห้างลีการ์เดนท์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (8 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา...
สตท. ๙ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (8 ธ.ค. 2558)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรม ๕ ส. (4 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม ๕ ส.โดยช่วยกันทำความสะอาด ให้มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับ สตส.สงขลา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการพนักงานราชการ ลูกจ้างที่ดี และพลังของแผ่นดินและจัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (3 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ สตท.๙ ร่วมกับ สตส.สงขลาจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการพนักงานราชการ ลูกจ้างที่ดี และพลังของแผ่นดิน และจัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
สตท. ๙ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้จัดการ/คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (3 ธ.ค. 2558)
เมื่อระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ การจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๖ ท่าน ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๘ (2 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (27 พ.ย. 2558)
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๙ ท่าน ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ (สาย 1) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร (25 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ณ สมิหลา แค้มป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>
 
 
« มกราคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์