ตามคำรับรองฯ ปี ๒๕๕๘
    จังหวัดสงขลา
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ผ่านระบบ Video Conference (13 มิ.ย. 2559)
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ผ่านระบบ Video Conferenc ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (6 มิ.ย. 2559)
ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (2 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
สตท. ๙ ลงพื้นที่เพื่อเข้าประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (30 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๕ , ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ และ ๒,๔, ๑๖ - ๑๘, ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่เพื่อเข้าประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังและพัทลุงลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (27 พ.ค. 2559)
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังและพัทลุงลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในจังหวัดตรังและพัทลุง
สตท.๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สตส.ตรัง ลงพื้นที่ร่วมกันในการตรวจนับสินค้าของสกย.บ้านบางดี จำกัด และแนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสกย.ควนตุ้งกู จำกัด จังหวัดตรัง (26 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สตท.๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สตส.ตรัง ลงพื้นที่ร่วมกันในการตรวจนับสินค้าของสกย.บ้านบางดี จำกัด และแนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสกย.ควนตุ้งกู จำกัด จังหวัดตรัง
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการเสริมสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านระบบ Video Conference (26 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการเสริมสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมรับชมพุทธประวัติ เนื่องในวันวิสาขบูชา และการถ่ายทอดการจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง ผ่านระบบ Video Conference (26 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมการรับชมพุทธประวัติ เนื่องในวันวิสาขบูชา และการถ่ายทอดการจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง ผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (25 พ.ค. 2559)
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ณ โรงเรียนวัดท่าม่วง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดกิจกรรม “Mindfulness กับการพัฒนาศักยภาพตนเองและการประยุกต์ใช้” ตามโครงการเสริมสร้างทีมงานคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร (25 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรม “Mindfulness กับการพัฒนาศักยภาพตนเองและการประยุกต์ใช้” ตามโครงการเสริมสร้างทีมงานคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่เข้าติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในผลผลิตที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ (24 พ.ค. 2559)
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่เข้าติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในผลผลิตที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
สตท. ๙ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสังเวชนียสถานตำบลปฐมเทศนาพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา (16 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารสังเวชนียสถานตำบลปฐมเทศนาพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ณ บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด จังหวัดตรัง (12 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ร่วมกันในการตรวจนับสินค้าของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จำกัด จังหวัดตรัง
สตท.๙ เข้าร่วมการจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง "นักเกษตรยุคใหม่ กลไกครูบัญชี อาสา พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง ยั่งยืน” (10 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมการจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง "นักเกษตรยุคใหม่ กลไกครูบัญชี อาสา พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง ยั่งยืน” ณ โรงแรม ตรัง กรุงเทพมหานคร
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ซึ่งอยู่ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (4 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ซึ่งอยู่ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (3 พ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม “สินค้าเกษตรคุณภาพ เกษตรอินทรีย์วิถีปักษ์ใต้” (29 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม “สินค้าเกษตรคุณภาพ เกษตรอินทรีย์วิถีปักษ์ใต้” ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (28 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
สตท.๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (26 เม.ย. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
สตท.๙ ร่วมกับคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับกรม ประจำปี ๒๕๕๙ ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ (25 เม.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ คณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่นระดับกรม ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ประเภทหน่วยงาน ได้แก่สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด ณ ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา และประเภทบุคคล ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ถัดไป>>
 
 
« พฤษภาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์