ตามคำรับรองฯ ปี ๒๕๕๘
รายงานประจำปี ๒๕๕๘
    จังหวัดสงขลา
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท.๙ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี ๒๕๕๘ และแนวทางการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๙ (ROAD MAP ๕๙) (31 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๘ และแนวทางการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๙ (ROAD MAP ๕๙) ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า อำเภอบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
รตส. เป็นประธานพิธีปิดการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง "ครูบัญชีต้นแบบพัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (31 ส.ค. 2558)
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปิดการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2558 เรื่อง "ครูบัญชีต้นแบบพัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
อตส. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง "ครูบัญชีต้นแบบพัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (31 ส.ค. 2558)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง "ครูบัญชีต้นแบบพัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ และ ๙ ณ โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
สตท. ๙ เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (13 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ มงคล ณ บริเวณเวทีสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ต้อนรับนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบ ๒ (11 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ในจังหวัดตรังและสตูลเพื่อคัดเลือกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบ ๒
สตท. ๙ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” (10 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และ IT Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด จังหวัดปัตตานี (7 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม และ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และ IT Provider สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด จังหวัดปัตตานี
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (6 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สตท. ๙ เข้าร่วมกิจกรรมวิเทศสัญจร: รองรับเศรษฐกิจชายแดน ตามโครงการอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบ Web Conference หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English) (4 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมกิจกรรมวิเทศสัญจร: รองรับเศรษฐกิจชายแดน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หันมาสนใจภาษาอังกฤษ
สตท. ๙ ซักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี และการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) (4 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ซักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี และการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ (29 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดบ้านใหม่ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และสวนธรรมพัฒนาจิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (15 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดยะลา
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นายประยวน พันธ์สวัสดิ์) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์” (14 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตราชการที่ ๖ และ ๘ (8 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตราชการที่ ๖ และ ๘ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (3 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน และ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (26 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (25 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๙ และ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จังหวัดตรัง
สตท.๙ ลงพื้นที่เพื่อเข้าประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (24 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๑ , ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ ๑๑ – ๑๒, ๑๖, ๑๗, ๑๙, ๒๒, มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่เพื่อเข้าประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
สตท.๙ จัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ (23 มิ.ย. 2558)
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมปลูกต้นไม้ ณ สวนธรรมพัฒนาจิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ (23 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม ณ สวนธรรมพัฒนาจิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ถัดไป>>
 
 
« ตุลาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์