ตามคำรับรองฯ ปี ๒๕๕๘
รายงานประจำปี ๒๕๕๘
    จังหวัดสงขลา
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ เข้าร่วมกิจกรรมวิเทศสัญจร: รองรับเศรษฐกิจชายแดน ตามโครงการอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบ Web Conference หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English) (4 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมกิจกรรมวิเทศสัญจร: รองรับเศรษฐกิจชายแดน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หันมาสนใจภาษาอังกฤษ
สตท. ๙ ซักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี และการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) (4 ส.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ซักซ้อมและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชี และการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ (29 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดบ้านใหม่ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และสวนธรรมพัฒนาจิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (15 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดยะลา
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นายประยวน พันธ์สวัสดิ์) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์” (14 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตราชการที่ ๖ และ ๘ (8 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตราชการที่ ๖ และ ๘ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (3 ก.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน และ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (26 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (25 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๙ และ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จังหวัดตรัง
สตท.๙ ลงพื้นที่เพื่อเข้าประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (24 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๑ , ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ ๑๑ – ๑๒, ๑๖, ๑๗, ๑๙, ๒๒, มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่เพื่อเข้าประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
สตท.๙ จัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ (23 มิ.ย. 2558)
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมปลูกต้นไม้ ณ สวนธรรมพัฒนาจิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ (23 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม ณ สวนธรรมพัฒนาจิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (22 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
สตท.๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ (16 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference (4 มิ.ย. 2558)
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุม ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ 5/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (28 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
สตท. ๙ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาด้านงานสอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ และ ๙ (21 พ.ค. 2558)
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาด้านงานสอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ และ ๙ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา (21 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา (21 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา (21 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ถัดไป>>
 
 
« สิงหาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์