ตามคำรับรองฯ ปี ๒๕๕๘
รายงานประจำปี ๒๕๕๘
    จังหวัดสงขลา
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท.๙ ได้เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ ๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงใหญ่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (2 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้เข้าร่วมประชุมตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต ๘ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดกิจกรรม ๕ ส. (2 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม ๕ ส.โดยช่วยกันทำความสะอาดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ให้มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (29 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และวางพานพุ่มสักการะเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (26 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และวางพานพุ่มสักการะเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น และผู้สอบบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ (26 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น และผู้สอบบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ลงพื้นที่ ประเมินผลการประกวดในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ผ่านระบบ Video Conference (23 ก.พ. 2559)
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (19 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
สตท. ๙ จัดประชุมคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (15 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
สตท. ๙ ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ลงพื้นที่ประเมินผลการประกวดในพื้นที่จังหวัดยะลา (11 ก.พ. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ประเมินผลการประกวดตามโครงการดังกล่าว ที่ผ่านการคัดเลือก คือ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาและแปรรูปน้ำยางตาชี ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
สตท. ๙ จัดประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๙ (29 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการอบรมโครงการอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ผ่านระบบ Video Conference (29 ม.ค. 2559)
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการอบรม โครงการอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกับไอที สตส.ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (25 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด และ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด
สตท. ๙ จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ (25 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ จัดขึ้น ณ โรงแรมเอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมซักซ้อมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ผ่านระบบ Video Conference (15 ม.ค. 2559)
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมซักซ้อมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี ๒๕๕๙ (14 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ซึ่งประกอบด้วยคณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี ๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านระบบ Video Conference (12 ม.ค. 2559)
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ (11 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (Manual) (8 ม.ค. 2559)
เมื่อระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (Manual) ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ (30 ธ.ค. 2558)
...เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ทำบุญเลี้ยงพระ และจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ...
สตท.๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (28 ธ.ค. 2558)
...เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>
 
 
« กุมภาพันธ์ 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์