จังหวัดสงขลา
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์” (28 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ชายแดนใต้ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์”
สตท.๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (Manual)" (22 ธ.ค. 2559)
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ (Manual)"
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดตรัง (19 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดพัทลุง (16 ธ.ค. 2559)
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ท่านนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดพัทลุง (16 ธ.ค. 2559)
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ท่านนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๗ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ต้นแบบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่แปลงของนายประกอบ แดงปรก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาปะขออำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ เข้าร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการ (16 ธ.ค. 2559)
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางไปตรวจราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ และโครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ (ตั้งใหม่) หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (15 ธ.ค. 2559)
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ และโครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ (ตั้งใหม่) หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม (12 ธ.ค. 2559)
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
สตท. ๙ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของเขตตรวจราชการที่ ๘ (9 ธ.ค. 2559)
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของเขตตรวจราชการที่ ๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของจังหวัดสงขลา (9 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของจังหวัดสงขลา ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (9 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูบัญชีอาสาในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง (9 ธ.ค. 2559)
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ด้ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ ครูบัญชีอาสา ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
สตท. ๙ จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี (8 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ ๕๐ วัน (6 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ ๕๐ วัน
สตท.๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานีลงพื้นที่ตรวจนับสินค้าให้แก่สหกรณ์ (6 ธ.ค. 2559)
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานีลงพื้นที่ตรวจนับสินค้าให้แก่สหกรณ์ ณ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สตท.๙ จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี (2 ธ.ค. 2559)
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา และ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี (กลุ่มพร้อมใช้ IT) (2 ธ.ค. 2559)
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี (กลุ่มพร้อมใช้ IT) ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม Road Map ปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลาและสตูล (27 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุม ซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม Road Map ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (27 พ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดอบรมโครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และโครงการสร้างเพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์ หลักสูตร การใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารสหกรณ์ (27 พ.ย. 2559)
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมโครงการ ยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์ หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และโครงการสร้าง เพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมูลทางการเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์ หลักสูตร การใช้สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารสหกรณ์ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 ถัดไป>>
 
 
« กันยายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์