ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
hhh

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ผ่านระบบ Video Conference (29 ก.ค. 2556)
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดยนางสาวสมควรวิบูลย์เชื้อ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ผ่านระบบ Video Conference
สตท. ๙ จัดกิจกรรม ๕ ส. (29 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นำโดย นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม ๕ ส.
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังและไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุงลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง (24 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังและไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุงลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ตรัง จำกัด สหกรณ์การเกษตรป่าบอน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด
สตท. ๙ จัดอบรมเสริมทักษะเพื่อสร้างทีมไอทีให้มีคุณภาพในการให้บริการการใช้โปรแกรม ACL และโปรแกรมระบบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (19 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จัดอบรมเสริมทักษะเพื่อสร้างทีมไอทีให้มีคุณภาพในการให้บริการการใช้โปรแกรม ACL และโปรแกรมระบบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตท. ๙ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์” (19 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์”
สตท. ๙ เข้าร่วมประชุมการติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (18 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมประชุมการติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (15 ก.ค. 2556)
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ได้จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
สตท.๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ (15 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๖
สตท ๙ จัดโครงการการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ๙ (15 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการการประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ๙
สตท. ๙ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์ป่าสักเจริญธรรม และ วัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา (10 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์ป่าสักเจริญธรรม และ วัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและกิจกรรมร่วมใจปลูกป่าชายเลน ณ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (8 ก.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม 2556 สตท. ๙ ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและกิจกรรมร่วมใจปลูกป่าชายเลน ณ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมงานพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ (28 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมงานพิธีเปิดงาน ประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ เวทีกลางสระบัว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อประกอบการประชาพิจารณ์การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก กบข. ผ่านระบบ Video Conference (27 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อประกอบการประชาพิจารณ์การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก กบข. ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษายาวี หรือมาลายูให้แก่ข้าราชการ (26 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษายาวีหรือมาลายู
สตท. ๙ จัดอบรมซ่อมเสริม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน (14 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมซ่อมเสริม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๖ (11 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจ บัญชี สหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และมีการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ (11 มิ.ย. 2556)
เมื่อระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และมีการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
สตท. ๙ ลงพื้นที่เพื่อเข้าประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (29 พ.ค. 2556)
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่เพื่อเข้าประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
สตท. ๙ ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน” (29 พ.ค. 2556)
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ภาคใต้ จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน” ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรัง (27 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด และสหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>

 
ABAC Poll
 

 
 

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 
999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง
Cad conferance