ตามคำรับรองฯ ปี ๒๕๕๘
รายงานประจำปี ๒๕๕๘
    จังหวัดสงขลา
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (27 พ.ย. 2558)
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๙ ท่าน ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ (สาย 1) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร (25 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ณ สมิหลา แค้มป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ผ่านระบบ Video Conference (25 พ.ย. 2558)
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง เรื่อง เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ (20 พ.ย. 2558)
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง เรื่อง เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ ณ โรงแรมไดมอนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดการบรรยาย เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัย สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ประมวลผลข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (19 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จัดการบรรยาย เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์มาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัย สำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ประมวลผลข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (16 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง (13 พ.ย. 2558)
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง ณ โรงแรมไดมอนส์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาการใช้โปรแกรม ACL (12 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม ACL ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่แนะนำและติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง (6 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่แนะนำและติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง
สตท. ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จำกัด (4 พ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของร้านสหกรณ์โรงพยาบาล เบตง จำกัด จังหวัดยะลา
สตท.๙ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพทำขนมลูกชุบให้แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (29 ต.ค. 2558)
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ๙ ได้จัดโครงการฝึกอาชีพทำขนมลูกชุบ ให้แก่บุคลากรในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ (29 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (26 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (21 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ร่วมวางแผนการ Upgrade โปรแกรมระบบสินค้าเป็น v.๒.๒ (13 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ร่วมวางแผนการ Upgrade โปรแกรมระบบสินค้าเป็น v.๒.๒ ร้านสหกรณ์พัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง
สตท.๙ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผ่านระบบ Video Conference (6 ต.ค. 2558)
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (6 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรสะทิ้งพระ จำกัด จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์ (6 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (6 ต.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
กตส. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๕๘ (22 ก.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>
 
 
« ธันวาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์