ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
hhh

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ จัดอบรมโครงการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ (12 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ สตท.๙ จัดอบรมโครงการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สู่การเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และ สำนักสงฆ์ป่าสักเจริญธรรม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๘ (4 ก.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น ๑๓๗ คน ณ โรงแรมสวนบวกหาด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ผ่านระบบ Video Conference (1 ก.ย. 2557)
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
กตส. พร้อมด้วยสตท. ๙ และสตส. พัทลุง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ (25 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
สตท.๙ ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (21 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมงานโครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง” จังหวัดสตูล (21 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมงานโครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง” จังหวัดสตูล ณ โรงแรมพินนาเคิล วังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
สตท. ๙ ร่วมกับสตส.นราธิวาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (20 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ ๑๕๓ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
สตท. ๙ จัดโครงการสัมมนาอาสาเกษตรสมัครด้านบัญชี ระดับภาค เรื่อง “เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กับบทบาทผู้นำสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน” (20 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการสัมมนาอาสาเกษตรสมัครด้านบัญชี ระดับภาค เรื่อง “เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กับบทบาทผู้นำสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน” ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดพิธีถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา (20 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดพิธีถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ตรวจเยี่ยมสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด (14 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ตรวจเยี่ยมสหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูล มีสาขาทั้งหมด ๙ สาขา ซึ่งจะโอนกลับภาครัฐ ปี ๒๕๕๘.
สตท. ๙ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา (13 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล ลงนามกถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี
กตส. ร่วมกับสตท. ๙ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (12 ส.ค. 2557)
เมื่อระหว่างวันที่ ๖ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ กตส. ร่วมกับสตท. ๙ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ อิงธารรีสอร์ท อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
สตท. ๙ ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการปรับเปลี่ยนระบบของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด จังหวัดพัทลุง (6 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการปรับเปลี่ยนระบบของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ ขอต้อนรับนางสาวเรืองทอง มนูญผล ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (4 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ขอต้อนรับนางสาวเรืองทอง มนูญผล ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ (4 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ รับผิดชอบ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ จัดกิจกรรม ๕ ส. (1 ส.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม ๕ ส.โดยช่วยกันทำความสะอาดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ให้มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ผ่านระบบ Video Conference (30 ก.ค. 2557)
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ร่วมกับสตท. ๙ จัดประชุมรับทราบประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) และการใช้โปรแกรมกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ : EWP (25 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมรับทราบประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) และการใช้โปรแกรมกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ : EWP ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมเกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายใต้โครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวคืนความสุขให้ชาวนา ผ่านระบบ Video Conference (17 ก.ค. 2557)
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดยนางสิริพร สมบัติเปี่ยม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุม หัวข้อ บทบาทภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายใต้โครงการรณรงค์และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิตข้าวคืนความสุขให้ชาวนา ผ่านระบบ Video Conference
สตท. ๙ ทำกิจกรรม โครงการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม (17 ก.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมทำกิจกรรม โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี

 
Cad conferance