ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
hhh

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ จัดอบรมซ่อมเสริม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน (14 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมซ่อมเสริม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๖ (11 มิ.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจ บัญชี สหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และมีการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ (11 มิ.ย. 2556)
เมื่อระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และมีการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
สตท. ๙ ลงพื้นที่เพื่อเข้าประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (29 พ.ค. 2556)
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่เพื่อเข้าประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
สตท. ๙ ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน” (29 พ.ค. 2556)
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ภาคใต้ จัดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน” ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรัง (27 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด และสหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (27 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุงลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสตูล (18 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางสาวเรืองทอง มนูญผล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัด
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา (16 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรเมืองยะลา จำกัด
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (15 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จำกัด
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบออมทรัพย์ของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (14 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบออมทรัพย์ของสหกรณ์
สตท. ๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ผลจากการใช้ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกช่วยตรวจสอบบัญชี (10 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ผลจากการใช้ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกช่วยตรวจสอบบัญชี
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.๙ (3 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕๖ นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
สตท. ๙ จัดกิจกรรม ๕ ส. (2 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม ๕ ส โดยช่วยกันทำความสะอาดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ให้มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามนโยบายของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สตท. ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๖ (1 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๙ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๖
สตท. ๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมสัมพันธ์ ๓ ประสานเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ และศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ (1 พ.ค. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมสัมพันธ์ ๓ ประสานเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ และศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ
สตท. ๙ จัดศึกษาดูงาน เพิ่มประสบการณ์ พัฒนาสหกรณ์ โดยนำคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (26 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดศึกษาดูงาน เพิ่มประสบการณ์ พัฒนาสหกรณ์ โดยนำคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
สตท. ๙ และสตส. สงขลา จัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (19 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา จัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ และประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ผ่านระบบ Video Conference (9 เม.ย. 2556)
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ (8 เม.ย. 2556)
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ พระอนุสาวรีย์ (บริเวณเขาน้อย) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>

 
ABAC Poll
 

 
 

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

 
999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง
Cad conferance