ตามคำรับรองฯ ปี ๒๕๕๘
รายงานประจำปี ๒๕๕๘
    จังหวัดสงขลา
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท.๙ ลงพื้นที่เพื่อเข้าประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ (24 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๑ , ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ ๑๑ – ๑๒, ๑๖, ๑๗, ๑๙, ๒๒, มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่เพื่อเข้าประเมินมาตรฐานสำนักงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙
สตท.๙ จัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ (23 มิ.ย. 2558)
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมปลูกต้นไม้ ณ สวนธรรมพัฒนาจิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ (23 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานและปฏิบัติธรรม ณ สวนธรรมพัฒนาจิต อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง (22 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
สตท.๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ (16 มิ.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference (4 มิ.ย. 2558)
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุม ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ 5/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (28 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
สตท. ๙ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาด้านงานสอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ และ ๙ (21 พ.ค. 2558)
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาด้านงานสอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ และ ๙ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา (21 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา (21 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา (21 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอบบัญชี (ACL) สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยผู้อื่น (โปรแกรม ISOCARE และมอ.) (18 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอบบัญชี (ACL) สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยผู้อื่น (โปรแกรม Isocare และมอ.) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (11 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จังหวัดสตูล
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูลลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (11 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร จังหวัดสตูล
สตท. ๙ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล (6 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุม ปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ (6 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
สตท. ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูลลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (4 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ลงพื้นที่ติดตามการใช้ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัด และ สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมพัฒนา 1 จำกัด จังหวัดสตูล
สตท.๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุงลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (1 พ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอที สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุงลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวง จำกัด
สตท.๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๕๘ (28 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๕๘ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ V. ๒.๑ (27 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรม ระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ V. ๒.๑ ณ ห้องปฏิบัติกาคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ถัดไป>>
 
 
« กรกฎาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์