ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท.๙ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (7 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (4 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมสองทะเล วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (4 เม.ย. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๖ - ๓๑ มีนาคม และ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับผู้สอบบัญชี และไอที Provider สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ณ จังหวัดตรัง
สตท. ๙ จัดงานพิธีรับพระราชทานเข็มที่ระลึก “ตราสัญลักษณ์ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” (30 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดงานพิธีรับพระราชทานเข็มที่ระลึก “ตราสัญลักษณ์ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (30 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ รับผิดชอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ ร่วมกับสำนักแผนงานและโครงการพิเศษจัดการประชุมบูรณาการเชิงปฏิบัติการเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (25 มี.ค. 2558)
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับสำนักแผนงานและโครงการพิเศษจัดการประชุมบูรณาการเชิงปฏิบัติการเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ เข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนา เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชี” ผ่านระบบ Video Conference (25 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนา เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชี” ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดอบรมซ่อมเสริม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (20 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมซ่อมเสริม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สตท.๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (20 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สหกรณ์การเกษตรหาดสำราญ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายประเหลียน จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสุโสะ จำกัด จังหวัดตรัง
ที่ปรึกษา รมช.กษ ลงพื้นที่ประชุมสัมมนา เรื่อง การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (19 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๒ และ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมบุญสยาม จังหวัดกระบี่,โรงแรมราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราชการ และโรงแรมบี.พีแกรนด์ทาวเวอร์ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (18 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
สตท. ๙ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด (18 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ เข้าร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ ๖๓ ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (17 มี.ค. 2558)
วันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมการประชุมสัมมนาวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี ๒๕๕๘ "Quality Excellency ปี ๒๕๕๘ แห่งความเป็นเลิศด้านคุณภาพ ณ ห้องปรินซ์ ๒-๓ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
สตท. ๙ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ (17 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บลูโอ ริธีม แอนด์ โบว์ล สาขาพารากอนกรุงเทพมหานคร
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference (10 มี.ค. 2558)
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (10 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดพัทลุง จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองใหญ่พัฒนา จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนอินนอโม จำกัด จังหวัดพัทลุง
สตท. ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (9 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับไอทีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ณ สหกรณ์ อรบ. นราธิวาสรักษ์บ้านเกิด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” ผ่านระบบ Video Conference (5 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมกันบริจาคโลหิต เนื่องในวันมาฆบูชาและในโอกาสวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๓ ปี (4 มี.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกันบริจาคโลหิต เนื่องในวันมาฆบูชาและในโอกาสวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๓ ปี ณ โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมฟังการอบรมโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต (2 มี.ค. 2558)
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการอบรมโครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต ผ่านทาง Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ถัดไป>>

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี

 
Cad conferance