ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
hhh

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
หน้าหลัก >> ข่าว/กิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าว/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าว/กิจกรรม

สตท. ๙ จัดกิจกรรม ๕ ส. (6 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรม ๕ ส. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ (5 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (5 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขึ้น ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) หลักสูตร “๓ ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) และศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ (5 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) หลักสูตร “๓ ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) และศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้มีการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
สตท. ๙ จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) หลักสูตร “๓ ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” (จังหวัดตรัง พัทลุง สตูลและสงขลา) และศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ (5 ม.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) หลักสูตร “๓ ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์” (จังหวัดตรัง พัทลุง สตูลและสงขลา) และศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้มีการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
สตท. ๙ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบัญชี หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ (23 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบัญชี หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ (23 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดประชุมคัดเลือกวิสาหกิจชุมชุนดีเด่นระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๘ (22 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดประชุมคัดเลือกวิสาหกิจชุมชุนดีเด่นระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด (11 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี ๒๕๕๘ (11 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์” (8 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์” ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” (8 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ณ ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ เข้าร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (8 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (8 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ พระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ครบ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (4 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดกิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ครบ ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานปฏิบัติธรรมวัดป่าสัก อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
สตท.๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference (4 ธ.ค. 2557)
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ดี และพลังของแผ่นดิน (4 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท.๙ จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (1 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สตท. ๙ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์” (27 พ.ย. 2557)
เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์” ณ ห้องดอกแก้ว โรมแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สตท.๙ ร่วมประชุมการจัดทำมาตรฐานเวลาปฏิบัติงานของ สตส.จังหวัด เพื่อประกอบการวิเคราะห์ภารกิจในการปรับปรุงโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference (25 พ.ย. 2557)
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ ร่วมประชุมการจัดทำมาตรฐานเวลาปฏิบัติงานของ สตส.จังหวัด เพื่อประกอบการวิเคราะห์ภารกิจในการปรับปรุงโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ถัดไป>>

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี

 
Cad conferance