ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "
 
 
            สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 (จังหวัดสงขลา) ทำโครงการ Training Program
Day ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ณ สหกรณ์
การเกษตรสิงหนคร จำกัด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
           เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย
นางกฤษณา กฤษณวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดทำโครงการ
ขับเคลื่อนระดับจังหวัด Training Program Day ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตร
ผ่านกลไกการบัญชี สำหรับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นฯในจังหวัดสงขลา
รวม 30 สหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรและสมาชิกของสถาบันเกษตรกร รวมทั้งบุคลากรของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนธุรกิจของสถาบันเกษตรกร
ผ่านกลไกการบัญชี 7 มิติ โดยเชื่อมโยงกิจกรรมแต่ละมิติ เป็นกลไกขับเคลื่อนสนับสนุน
ให้สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
          การประชุมสัมมนาประกอบด้วย การจัดนิทรรศการทางวิชาการเป็นสถานีเรียนรู้
การสาธิต และแสดงผลงานเพื่อการเรียนรู้ และการเสวนา ซึ่งได้รับเกียรติจาก
นายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการและร่วมเสวนา ร่วมกับอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล)  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร นายอำเภอสิงหนคร และคุณจิต เพ็ชรกาล คนดีศรีสหกรณ์ปี 2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี

 
Cad conferance