ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบสินค้า
 
ลักษณะการทำงาน
การสั่งซื้อสินค้า
การรับสินค้า
การจัดการการขายสินค้า
การจัดทำทะเบียนคุมสินค้า
การคำนวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ทั้งแบบ Moving
Average Method และ
แบบ First In First
การจัดการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
  การคำนวณเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
" วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ "


          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมงานมหกรรมธุรกิจและการเงินฮาลาล สู่ประชาคม
อาเซี่ยน ๒๐๑๓ (ฮาลาล HALAL EXPO 2013)
 
          เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ นำโดยนางสาววิภา
เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ เข้าร่วมงานมหกรรมธุรกิจและ
การเงินฮาลาลสู่ประชาคมอาเซี่ยน ๒๐๑๓ (ฮาลาล HALAL EXPO 2013) ซึ่งมีนายอำนวย
ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมี
ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด และเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ร่วมกัน
จัดงานนี้ขึ้นมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในภาคเครือข่าย
สถาบันการเงินอิสลามระดับภูมิภาคอาเซียน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ธุรกิจและการเงิน
ฮาลาลให้แก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ตลอดถึงเครือข่ายสถาบันการเงินอิสลาม
อาเซียน กระตุ้นและส่งเสริมธุรกิจและการเงินฮาลาลในห้าจังหวัดชายแดนใต้ให้มีความก้าวหน้า
สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ และเสริมสร้างให้สมาชิกสหกรณ์และประชาชน
ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงธุรกิจฮาลาล และสถาบันการเงินฮาลาล
(ปลอดดอกเบี้ย) ได้มากขึ้น อันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในห้าจังหวัดชายแดนใต้ โดยจัด
ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

ระบบให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Call center 1170 สายด่วนปัญหาเกษตร
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1111 สายด่วน ของรัฐบาล
CAD HUB COOP HUB
CFSAWS : SS CFSAWS : SS
SEVA 2010 E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
Peer Group Cad call center 026285240-59 ต่อ 2108
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ENG WAY
ระบบฐานข้อมูลสื่อ ธปท. พัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์สภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
Web Services การให้บริการสารสนเทศทางการเงินการบัญชี

 
Cad conferance